Een groene, veilige, betaalbare, bereikbare en levendige leefomgeving in 2040

25-04-2024
41 keer bekeken 0 reacties

Een groene, veilige, betaalbare, bereikbare en levendige leefomgeving. Dát vinden inwoners thema’s om ook in 2040 prettig te wonen, werken, leren en ontspannen. In februari en maart dachten inwoners, bedrijven en organisaties mee over keuzes die we maken in de omgevingsvisie.

Samen in gesprek over keuzes

Al enige tijd werken we in de gemeente Sittard-Geleen aan een nieuwe omgevingsvisie. Daarin staat welke ontwikkelingen we de komende jaren willen stimuleren. We geven daarin ook aan wat we níet willen, zodat inwoners prettig kunnen wonen en de bedrijven kunnen ondernemen, nu en in de toekomst.

Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken we zo’n 500 mensen persoonlijk. Ook ontvingen we digitaal zo’n 200 reacties. Dat leverde waardevolle suggesties, ideeën en opmerkingen op over de toekomst van onze leefomgeving.

Participatieverslag

Alle reacties uit het participatietraject zijn samengevat in een participatieverslag. In het bijlageboek vindt u alle reacties terug die wij hebben ontvangen. De grote hoeveelheid reacties geeft een goed beeld van welke thema’s inwoners het meest relevant vinden:

  • Een groene leefomgeving zowel in de stad als in het buitengebied. Dat vinden inwoners belangrijk om te ontspannen en te ontmoeten, maar ook voor een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving.
  • Een veilige en gezonde leefomgeving rond Chemelot. Inwoners vragen om stevige inzet vanuit de overheid op het controleren van milieu- en geluidsoverlast. Ze willen weten wat de effecten van eventuele uitbreiding van het terrein zijn. 
  • Veel gesprekken gaan over betaalbaar en levensloopbestendig wonen in Sittard-Geleen. Er is begrip voor de wens om woningbouw te concentreren in de centra van de steden, maar aan de dorpsranden zou men ook graag uitbreidingsmogelijkheden zien. Ook vragen inwoners aandacht voor het aanpakken van slechte, verouderde woningen in de wijken.
  • Veel inwoners vragen aandacht voor voorzieningen in de dorpen, maar inhoudelijk verschillen de meningen. Sommige mensen zien voordelen van concentratie van voorzieningen op enkele plekken, voor een betere kwaliteit. Anderen pleiten juist voor nabijheid in alle kernen. Ook wordt (onder meer door jongeren) gevraagd om ontmoetingsmogelijkheden buiten.
  • Inwoners vragen aandacht voor levendige centrumgebieden. Er is te veel leegstand en de centra zijn niet levendig genoeg. Dat geldt voor Sittard en Geleen, maar ook voor het centrum van Born.

Vervolg

Als gemeente zijn we nu aan zet alle reacties af te wegen richting de ontwerp omgevingsvisie. Deze leggen we kort na de zomer van 2024 aan u voor. Via www.overheid.nl kunt u hier dan formeel een inspraakreactie op geven. Dat is ook het moment waarop we opnieuw enkele bijeenkomsten zullen organiseren om met u in gesprek te gaan over de gemaakte keuzes en hoe alle reacties daaraan hebben bijgedragen. Tegelijk willen we deze gesprekken benutten om samen met u van gedachten te wisselen hoe we van een visie naar uitvoering komen. Wat moet de gemeente doen? Wat is een zaak voor het bedrijfsleven? En voor welke ontwikkelingen kunnen (groepen) inwoners zelf de regie pakken? Dan kunnen we dus écht aan de slag met ‘samen stad en dorp maken’. In het begin van 2025 wordt de definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad.

0  reacties

Contact

www.sittard-geleen.nl
Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
tel. 14 046
Stuur ons een bericht

MetSittardGeleen is een initiatief van de gemeente Sittard-Geleen

Logo Gemeente Sittard-Geleen

 

 

Cookie-instellingen